Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг Хяналт-шинжилгээ,үнэлгээ,дотоод аудитын газрын дарга В.Жавзан ахалж,дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн Л.Оюунчимэг нар Хөвсгөл нуурын цогцолбор газрын орчны бүсийн иргэдийн амьжиргааг дэмжих,тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөлд 2018 оны 06 дугаар сарын 19-нй өдрөөс эхлэн 10 хоног Хөвсгөл аймаг дахь Улаантайгын УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаа,Дэлгэрэнмөрөн-Шишхэд голын сав газрын захиргаа,Хөвсгөлийн-Эгийн голыг сав газрын захиргаадад ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг Хяналт-шинжилгээ,үнэлгээ,дотоод аудитын газрын дарга В.Жавзан ахалж, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн Л.Оюунчимэг, дотоод аудит хариуцсан гэрээт ажилтан Д.Ганзориг жолооч Ш.Цолмон нар 2018 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн 10 хоног орон нутагт ажилласан.

Гарсан үр дүн: 2017 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлт хяналт-шинэжилгээ,үнэлгээ хийх,2017 он,2018 оны 1-р улирлын төсвийн зарцуулалт үр дүн,тайлагналт,төсөв санхүүгийн холбогдолтой хууль тогтоомжийн хэрэгжилт дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалт,дотоод ажилд хяналт шинжилгээ хийж,дүгнэлт гаргасан бөгөөд захиргааны үйл ажиллагаанд шаардлагатай баримт бичиг,холбогдох материалд үнэлгээ гаргаж хэрэгжилтийг бүрэн хангуулах талаар санал зөвөлгөө өгсөн.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now