Улаан тайгын УТХГ-уудын хамгаалалтын захиргаа

  • 2011 онд байгуулагдсан
  • 98380050, 80519373
  • ulaantaiga@mpa.gov.mn
  • Хөвсгөл аймаг, Улаан-Уул сум

Ерөнхий танилцуулга

Улаан тайгын БЦГ-т хамрах газар нутгийн хүрээг өргөтгөн ангилал дээшлүүлэн ДЦГ болгосон, Тэнгис-Шишгэдийн голын ай савын БЦГ-ыг шинээр байгуулсантай тус тус холбогдуулан дээрх тусгай хамгаалалттай газруудын болон Хорьдол сарьдагийн ДЦГ-ын хамгаалалтыг хариуцах, үйл ажиллагааг нь зохицуулах үүрэг бүхий Улаан тайгын улсын тусгай хамгаалалттай газруудын хамгаалалтын захиргааг БОАЖЯ-ны Сайдын 2011 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А-416 дугаар тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Улаан Уул суманд байгуулсан. 

Улаан тайгын улсын тусгай хамгаалалттай газрууд нь Хорьдол Сарьдагийн ДЦГ(227,413га), Улаан тайгын ДЦГ (434,900га), Тэнгис-Шишгэдийн БЦГ (869,070га) бүхий 2 ДЦГ, 1 БЦГ гэсэн хамгаалалтын 2 өөр дэглэмийг шаардах нийт 1,531,383 га нутаг дэвсгэрийг хамарсан, Монгол орны ТХГН-ийн сүлжээнд томоохон байр суурийг эзлэх нутаг билээ.